آیین اخلاق حرفه ای فیدیک

 

فدراسیون بین­المللی مهندسان مشاور، تأثیر حیاتی خدمات حرفه مهندسی در دستیابی به توسعه پایدار جامعه و حفظ محیط زیست به رسمیت می شناسد.

اعضای حرفه مهندسی باید به طور پیوسته دانش و مهارت خود را بهبود بخشند، ولی برای دستیابی به بیشترین کارایی، اجتماع نیز باید ضمن احترام به حیثیت اعضای حرفه، به قضاوت ایشان اعتماد نموده و با حق­الزحمه منصفانه آن را جبران نماید. برای جلب اعتماد اجتماع تمامی جوامع مهندسی متعهدانه باور دارند که اصول زیر در رفتار اعضای آنها بنیادین است.

 

مهندس مشاور بایستی؛

 • مسئولیت حرفه در برابر جامعه را بپذیرد.
 • در جستجوی راهکارهایی باشد که با اصول توسعه پایدار سازگار باشد.
 • همواره حیثیت ودوام واعتبار حرفه را حراست کند.
 • دانش و مهارت خود را در ترازی سازگار با گسترش فن­آوری، قوانین و مدیریت حفظ نموده ودرخدمات ارائه شده به کارفرما بکار برد.
 • از ارائه خدماتی که شایستگی و صلاحیت انجام آن را ندارد، خودداری کند.
 • همواره در جهت منافع قانونی کارفرما عمل نموده و خدمات حرفه­ای را به درستی و با وفاداری انجام دهد.
 • بی طرفی را در ارائه مشاوره حرفه­ای، داوری و تصمیم­ها رعایت نماید.
 • کارفرما را از احتمال بروز هرگونه تضاد منافع ناشی از اجرای کار آگاه نماید.
 • از دریافت هر گونه پاداشی که استقلال داوری را مخدوش نماید خودداری ورزد.
 • ایده گزینش براساس توانائی (شایسته سالاری) را ترویج نماید.
 • نه با بی­احتیاطی و نه با تعمد، کاری نکند که صدمه­ای به اعتبار و کسب و کار دیگران بزند.
 • به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سعی نکند جای مهندس مشاور دیگری را که برای کار خاصی انتخاب شده بگیرد.
 • کار مهندس مشاور دیگری را قبل از آن که او را آگاه کرده باشد و بدون دریافت اعلام کارفرما مبنی بر خاتمه دادن قرارداد قبلی(تسویه حساب) نپذیرد.