رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: آقای دکتر سهیل آل­رسول (رهاب)

نائب رئیس: آقای مهندس احمد­علی مرندی(سکو)

دبیر: آقای مهندس رحمانی (امکو ایران)

 

1-  مهندس کرامت اسلامی (مهندسی منابع آب وخاک)

2-  مهندس علیرضا پوراشرف (ره آب کاوان)

3-  مهندس مهدی خسروشاهی (رهاب)

4-  مهندس محسن رفیعی (هندسه پارس)

5-  مهندس مارال شفاعت­دوست (کاوشگران)

6-  دکتر منصور صمیمی (آتک)

7-       مهندس حسن فرضی­پور (راههای طلایی البرز)

8-  مهندس منوچهر نیک­گو (پایداری سازه و راه)