رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس:  مهندس امیرذهنی(برآیند)

نائب رئیس:

دبیرکمیته: مهندس مجید نقی­ پور (سکو)

 

 

 

 

1-  مهندس مهرداد اشتری (سازیان)

2-  مهندس امیر ایزدی (طرح و تعاون)

3-  مهندس محمدرضا تمیمی (شارین سازه)

4-  مهندس یاشار چهرآزاد (هگزا)

5-  مهندس سیدمحمد ساجدی (هندسه پارس)

6-  مهندس اسدالله شهبازی (بررسی منابع آب)

7-  مهندس محمدرضا صافدل (رهاب)

8-  مهندس رضا طبا (مهندسین تدوین توسعه پایدار)

9ـ مهندس هدیه طهماسبی ( سامان آب سرزمین)

10-  دکتر نادر عربشاهی (طرح اندیشان)

11-  مهندس بابک فرخو (ایران استن)

12-  مهندس کیومرث قره ­آبادی (گاماسیاب)

13-  مهندس زهره قهرمانی (گروه معماران ایران)

14-  مهندس حبیب لیلابی (کمندآب)

15-  مهندس محمد محمدی­ نژاد (رهروان عمران)

16-  مهندس محمد محمودی (پژوهش عمران راهوار)