رئیس:  مهندس بهرام امینی

نائب رئیس:

دبیر:

1-      مهندس بهرام امینی

2-      مهندس منوچهر شکوفی

3-      مهندس مهدی خسرو شاهی

4-      مهندس علی طاهری

5-      خانم نوروزی