اعضای اصلی هیآت اجرایی شورای مدیران و متخصصان جوان دوره نهم( به ترتیب حروف الفبا):
دکتر  مهدی استادی جعفری( نائب رئیس) مهندسین مشاور پل رود
دکتر رضا اسماعیلی مهندسین مشاور زیستاب
مهندس کامیار پهلوان ( رئیس هیأت اجرایی) مهندسین مشاوربندآب
مهندس نرگس حاجی عابد مهندسین مشاور راهبرد انرژی
دکتر محمد حسن لی مهندسین مشاور سامان آب سرزمین
اعضای علی البدل:  
مهندس جواد شفیعی نیستانک (مهندسین مشاور یکم) مهندس شاهین عبداله شمشیرساز (مهندسین مشاور پژوهاب)

 

 

 

آئین‌نامه و فرم عضویت شورای مدیران و متخصصان جوان: ypf