اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 دکتر سامی ستایش (نماینده اصلی در شورای مدیریت) سکو
2 مهندس علی اکبر حافظی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) سازه پردازی ایران
3 مهندس مهرداد غفوریان بهین طرح آپادانا
4 دکتر مهرداد شکوه عبدی هندسه پارس
5 دکتر ناصر فلاحی اوج پژوهش صنعت
6 مهندس مرتضی بازرگان فارور
7 دکتر نادر عربشاهی طرح اندیشان
8 دکتر مجید جندقی (عضو علی البدل) پویا طرح پارس
9 مهندس علی پاک نژاد (عضو علی البدل) طرح نواندیشان