اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس علیرضا فندرسکی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) طرح هفتم
2 مهندس حسن فرضی پور (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) راههای طلایی البرز
3 مهندس امیر راسخ پارس مسیر گستر
4 مهندس فرداد سرکشیکی طرح ماندگار آریا
5 مهندس علی نادران آوند طرح و اندیشه