اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 دکتر محمود زهره ای (نماینده اصلی در شورای مدیریت) سازه
2 دکتر ابوالقاسم صانعی نژاد (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) پارس اسلوب
3 مهندس تیمور هنربخش سرزمین
4 مهندس صمد رودگرمی پروژه ساز
5 مهندس سیامک ساغری طرح بامداد
6 مهندس محمدرضا تمیمی شارین سازه
7 مهندس اسمعیل پورشاهید شالوده سازان شبکه
8 مهندس نادر شکوفی مقیمیان توان
9 مهندس مهرداد اشتری سازیان
10 مهندس عزیزالله مجلسی (عضو علی البدل) پی کده
11 مهندس رحیم واعظی (عضو علی البدل) سانو