اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه (نماینده اصلی در شورای مدیریت) آتک
2 مهندس محمدمهدی مصطفایی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) فضا معمار
3 مهندس رحمت الله حکیمی ایمن راه
4 مهندس نصرت الله اشتری فرپل
5 دکتر سامی ستایش سکو