اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس علیرضا شهابیان (نماینده اصلی در شورای مدیریت) پاسارگاد
2 مهندس کمال الدین ایمانی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) شارستان
3 مهندس بابک شکوفی توان
4 مهندس شهاب الدین ارفعی ارگ بم کرمان
5 مهندس بابک زیرک آران ـ گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران
6 مهندس مهرداد زواره محمدی اثر
7 مهندس حسین مهردادی آبادگران عصر نو
8 مهندس محمود دادمنش سطح و صنعت
9 مهندس سهند احمدیان آتک
10 مهندس سامان سیار (عضو علی البدل) نقش جهان پارس
11 مهندس نیما مصطفایی (عضو علی البدل) عرصه