اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس رضا رسولی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) ناموران
2 مهندس علیرضا ده محسنی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) پترو فرآیند انرژی
3 مهندس کامران بهزادی سازه
4 مهندس سیامک دولتشاهی طرح و تبدیل
5 مهندس مسعود مشتاقیان راهبرد انرژی
6 مهندس پیام پاک نژاد پترو پاوان