اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس پروین غریب نواز (نماینده اصلی در شورای مدیریت) ایران توپوگرافی
2 مهندس فریدون خندان (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) زاویه ­یاب
3 مهندس شهداد نوروزی تولید اطلاعات نقشه توان
4 مهندس حسین سراجی طرح پیمایش
5 مهندس احمد بزرگی راد ژیزمان
6 مهندس یونس قره باغی برداشت