ردیف

نام و نام‌خانوادگی

عنوان

1

مهندس محمدحسن عبدالله شمشیرساز

رئیس

2

دکتر سامی ستایش

نائب‌رئیس

3

مهندس مهرداد اشتری

خزانه‌دار

4

مهندس مهرداد حاج‌زوار

دبیر نخست

5

مهندس سعید سادات‌نیا

دبیر دوم