رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس:  آقای مهندس منوچهر شکوفی  (توان)

نائب رئیس: آقای مهندس نصرت­الله مستوفی  (پویاب)

دبیرکمیته: آقای دکتر سامی ستایش (سکو)

1-   دکتر سهیل آل­رسول  (رهاب)

2-   مهندس احمد جعفری  (پراهوم)

3-   مهندس بهمن حشمتی  (سانو)

4-   مهندس ابوذر داوودی  (زیستاب)

5-   مهندس علیرضا شهابیان  (پاسارگاد)

6-   مهندس علی هومن عربشاهی  (کاوشگران)