دوره دوم

هيأت رئيسه دوره دوم (از خرداد 56 الي بهمن 57)

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي مهندس عباسقلي بلالي
(رئيس)
2
آقاي مهندس اميرنصرت منقح
(نايب رئيس)
3
آقاي مهندس اورنگ دانا
(دبير)
4
آقاي دكتر حسين محمود
(خزانه دار)