دوره سوم

هيأت رئيسه دوره سوم (از ارديبهشت 58 الي تير 59)

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي دكتر مهدي قاليبافيان
(رئيس)
2
آقاي مهندس گودرز معنوي
(نايب رئيس)
3
آقاي دكتر پرويز سحابي
(دبير)
4
آقاي مهندس ابوالقاسم تهراني
(دبير دوم)
5
آقاي مهندس ابوالقاسم تهراني
(خزانه دار)