دوره ششم

هيأت بازرسان دوره ششم

  • اکسل
ردیف
نام شخص
1
آقاي مهندس ناصر غزالي
2
آقاي مهندس عباس عباس زاده
3
آقاي مهندس هوشنگ گلزار
4
آقاي مهندس نادر ريشار
5
آقاي مهندس بهمن شادور