دوره نهم

هيأت رئيسه دوره نهم

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي مهندس محمدرضا صفويان
(رئيس)
2
آقاي دكتر تورج امير سليماني
(نايب رئيس)
3
آقاي مهندس محمود تويسركاني
(دبير)
4
آقاي دكتر ابوالفتح سيد فتحي
(دبير دوم)
5
آقاي مهندس بهرام فريور صدري
(دبير دوم)
6
آقاي مهندس جواد صحرائيان
(خزانه دار)