دوره چهارم

هيأت رئيسه دوره چهارم (از تيرماه 59 الي خرداد 61)

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي مهندس مهدي مظهري
(رئيس)
2
آقاي مهندس علي آئينه‌چيان
(نايب رئيس)
3
آقاي دكتر پرويز سحابي
(دبير)
4
آقاي مهندس ناصر غزالي
(دبير)
5
آقاي محمد علي شعيبي
(دبير دوم)
6
آقاي دكتر پرويز ثمر
(دبير دوم)
7
آقاي دكتر علي اصغر اردكانيان
(خزانه دار)