تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور و آشنایی با سامانه ساجات1

مدرس: معاون نظام فنی و اجرایی کشور، مهندس حمیدرضا مقدم

زمان: مردادماه 1400

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: شماره تلفن 22406259 داخلی 107