جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

کارگاه آموزشی:

راهبری مشارکت عمومی و خصوصی


رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرواجرای پروژه های مختلف زیرسـاختی و خـدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارائـه خـدمات ازجملــه اهــداف اصــلی آنهــا بــه شــمار مــی رود. محدودیت منابع بودجه ای دولتهـا بـرای تـأمین مالی پروژه  های کلان ملی و همچنین تقاضـای زیـاد در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه پـروژه هـا،کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را دربهره گیری ازمشارکت فعـال بخـش خصوصـی وایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاشها در قالب مشارکتهای عمومی - خصوصی ( public, private, partnerships ) با رویکرد ترتیبات قراردادی(rot bot, boo, ) و  بیع متقابل متبلور شده و موجـب تسـریع در روند توسـعه اقتصـادی کشـورها می شود. گرچه تعریف های گوناگونی برای قراردادهای مشـارکت عمـومی خصوصـی مشاهده میشود، ولی اکثر صاحبنظران در ایـن مفهـوم کلـی توافق دارندکه قراردادهـای مشـارکت عمـومی خصوصی یا PPP یک نوع قـرارداد مشـارکت است که بـین دولـت و بخـش خصوصـی بـرای اجرای پروژه هایی که به طور سنتی توسط بخش دولتی انجام میشود منعقد وبمنظور استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و در ایران روز به روز از ایرادات آن کاسته شده ، و کشورما در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سایر سازمانها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف سیستمی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند؛ جامعه مهندسان مشاورایران به منظور آشنایی اعضاء محترم ، کارفرمایان ، و پیمانکاران عزیز با مبانی فنی، حقوقی و اقتصادی قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی کارگاه آموزشی یکروزه به شرح زیر را برنامه ریزی نموده و امید است با حضور موثر خود با این نوع قراردادها آشنائی بیشتری حاصل شود.
نام کارگاه

مدت کارگاه

زمان

ارائه دهندگان

راهبری مشارکت عمومی و خصوصی

Public ,private ,partnerships

با رویکرد ترتیبات قراردادی

(ROTBOT, BOO, ) و  بیع متقابل

 


8 ساعت


چهارشنبه 11بهمن 

ساعت :17-9

دکتر بهنیا ، مهندس کشفی، دکتر خزائنی ، مهندس نصیری ،

مهندس ایکانی و مهندس حاج زوارمخاطبان دوره :    
اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های مشاوره و مهندسی ، مدیران ارشد سازمان های کارفرمائی و مجریان طرح ها ، مدیران شرکت های پیمانکاری و موسسات توسعه ای ، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی

شرکت کنندگان در کارگاه با فراگیری ساختارها و ارکان یک قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، توانائی لازم برای راهبری یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی PPP)) از مرحله آماده سازی و توسعه طرح تا زمان خاتمه و تحویل پروژه خواهند یافت. در نهایت، فراگیران بر مبنای استانداردهای بین المللی ( UNIDO, World Bank ) و مقررات ملی، شناخت کافی از پیچیدگیهای قراردادی این روش و چالش های تامین مالی یک پروژه سرمایه گذاری در ایران را بدست خواهند آورد.
شهریه دوره

ثبت نام برای غیر اعضاء -  آزاد

1.500.000      ریال

ثبت نام اعضای جامعه

1.000.000     ریالنحوه پرداخت
در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره60 - 22406259، داخلی 105 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند. با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.


لطفا قبل از اینکه اقدام به ثبت نام نمائید موارد زیرین را مطالعه ، سپس اقدام کنید.↓
•    تناسب محتوای دوره با نیاز شما
•    پیشینه علمی حرفه ای مدرس 
•    زمان برگزاری
•    ثبت نام بدون ارسال کپی واریز وجه مورد قبول نیست و ثبت نام رسمی و عملی محسوب نمیشود.
•    احتمال اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در دوره به حد نصاب نرسد و در تاریخ تعیین شده آموزش برگزار نشود ، و بعهده تعویق بیفتد متصور است، لذا آندسته از داوطلبان عزیز که از شهرستانها اقدام به ثبت نام مینمایند قبل از اینکه برای تهیه بلیط قطار ، یا هواپیما اقدام نمایند  "حتما" از دفتر آموزش جامعه ، استعلام برگزاری دوره را جویا شوند ، سپس اقدام به تهیه بلیط نمایند .
•    پس از ثبت نام در صورت انصراف ؛ تا پنج روز قبل از برگزاری دوره شهریه واریزی قابل برگشت است و بعد از آن برگشت پذیر نخواهد بود.
•    شماره تماس  60 – 22406259 داخلی 105 یا 142
فرم ثبت نام
(گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.)
نام و نام خانوادگی

رشته  و درجه تحصیلی                                                                          

سمت                                 

نام شرکتتلفن ثابت:                 

 تلفن همراه 

نمابر

                                                                                                                                                Email

                             


آدرس

                                                                                      برنامه کارگاه یکروزه

مشارکت بخش عمومی و خصوصی ( PPP )PUBLIC - PRIVATE – PARTENERSHIP

با رویکرد ترتیبات قراردادی     (BOT , BOO , ROT)  و   BUY BACKدر پروژه های عمرانی

Down Arrow Callout: وقت صبح: مباحث نظری 

 

 

 


 

سخنران افتتاحیه کارگاه

  دکتر بهنیا

1

چرایی مشارکت عمومی و خصوصی الزامات و قوانین بالادستی

مهندس کشفی

2

معرفی قوانین بالادستی و دستورالعمل و بخشنامه  های مربوط بهBOT و چالشهای پیش روی   

دکتر خزائنی

3

بررسی نقش و جایگاه مهندسین مشاور در طرح­های BOT  فرصت­ها و تهدیدها

دکتر بهنیا

 

4

روشهای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی

دکتر جمالی

 

5

 روش امکان افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت آزادراهها

 

مهندس میرشفیعی

ومهندس سندیانی

6

بحث ، پرسش و پاسخ و تبادل نظر در مورد موارد مطرح شده

در مباحث نظری

Discussion- Panel

(وقت اول)

7

ناهار - استراحت

-

وقت بعد ازظهر :  بررسی مطالعات موردی ( Case Studies)دررسته های سه گانه

8

بررسی یک پروژه بیع متقابل در رسته آب

خانم دکتر اسکندری

9

بررسی یک پروژه BOT در رسته نفت و گاز

مهندس نصیری

10

بررسی یک پروژه BOT در آزاد راهها

 مهندس خاشع

11

برگزاری پرسش و پاسخ

Discussion- Panel

(وقت دوم)

 


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است