جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی

راهبری مشارکت عمومی و خصوصی

 رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرواجرای پروژه های مختلف زیرسـاختی و خـدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارائـه خـدمات ازجملــه اهــداف اصــلی آنهــا بــه شــمار مــی رود. محدودیت منابع بودجه ای دولتهـا بـرای تـأمین مالی پروژه  های کلان ملی و همچنین تقاضـای زیـاد در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه پـروژه هـا،کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را دربهره گیری ازمشارکت فعـال بخـش خصوصـی وایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاشها در قالب مشارکت های عمومی - خصوصی ( public, private, partnerships  موجـب تسـریع در روند توسـعه اقتصـادی کشـورها میشود. گرچه تعریف های گوناگونی برای قراردادهای مشـارکت عمـومی خصوصـی مشاهده میشود، ولی اکثر صاحبنظران در ایـن مفهـوم کلـی توافق دارندکه قراردادهـای مشـارکت عمـومی خصوصی یا PPP یک نوع قـرارداد مشـارکت است که بـین دولـت و بخـش خصوصـی بـرای اجرای پروژه هایی که به طور سنتی توسط بخش دولتی انجام می شود منعقد وبمنظور استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و در ایران روز به روز از ایرادات آن کاسته شده ، و کشورما در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سایر سازمان ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف سیستمی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

 جامعه مهندسان مشاور ایران به منظور آشنایی اعضاء محترم، کارفرمایان و پیمانکاران عزیز با مبانی فنی، حقوقی و اقتصادی قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی کارگاه آموزشی یک روزه به شرح زیر را برنامه ریزی نموده و امید است با حضور موثر خود با این نوع قراردادها آشنائی بیشتری حاصل شود.نام دوره

مدت

زمان

مدرسان

راهبری مشارکت عمومی و خصوصی

Public ,private ,partnerships

 

 

8 ساعت

سه شنبه 18 اردیبهشت     ازساعت  8:30 الی 16:30

دکتر خزائنی برابر CV ضمیمه

با بیش از 1000 ساعت تدریس در زمینه پروژه های PPPمخاطبان دوره :       
اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های مشاوره و مهندسی ، مدیران ارشد سازمان های کارفرمائی و مجریان طرح ها ، مدیران شرکت های پیمانکاری و موسسات توسعه ای ، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی

شرکت کنندگان در دوره با فراگیری ساختارها و ارکان یک قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، توانائی لازم برای راهبری یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی PPP)) از مرحله آماده سازی و توسعه طرح تا زمان خاتمه و تحویل پروژه خواهند یافت. در نهایت، فراگیران بر مبنای استانداردهای بین المللی ( UNIDO, World Bank ) و مقررات ملی، شناخت کافی از پیچیدگی های قراردادی این روش و چالش های تامین مالی یک پروژه سرمایه گذاری در ایران را به دست خواهند آورد.

شهریه دوره :

ثبت نام برای غیر اعضاء -  آزاد

3.000.000      ریال

ثبت نام اعضای جامعه

2.500.000     ریال


لطفا قبل از اینکه اقدام به ثبت نام نمائید موارد زیرین را مطالعه ، سپس اقدام کنید.↓

•    تناسب محتوای دوره با نیاز شما  2- پیشینه علمی حرفه ای مدرس  3- زمان برگزاری
•    ثبت نام بدون ارسال کپی واریز وجه مورد قبول نیست و ثبت نام رسمی و عملی محسوب       نمی شود.
•    احتمال اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در دوره به حد نصاب نرسد و در تاریخ تعیین شده آموزش برگزار نشود  و به عهده تعویق بیفتد متصور است، لذا آن دسته از داوطلبان عزیز که از شهرستانها اقدام به ثبت نام می نمایند قبل از اینکه برای تهیه بلیط قطار ، یا هواپیما اقدام نمایند. حتماً از دفتر آموزش جامعه ، استعلام برگزاری دوره را جویا شوند ، سپس اقدام به تهیه بلیط نمایند.

•    پس از ثبت نام در صورت انصراف ؛ تا پنج روز قبل از برگزاری دوره شهریه واریزی قابل برگشت است و بعد از آن برگشت پذیر نخواهد بود.

•    تلفن دفتر آموزش 60 – 22406259 داخلی 105 یا
142نحوه پرداخت
در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا به شماره کارت بانک تجارت به شماره 3290 - 0017 - 8370 - 5859  به نام جامعه مهندسان مشاور ایران واریز و پرینت واریزی را با ذکر نام دوره به شماره  22406258 – 021 فکس یا بآدرس training@irsce.org ایمیل فرمائید جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره60 - 22406259، داخلی  105 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند.
با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.
فرم ثبت نام
(گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.)


نام و نام خانوادگی

رشته  و درجه تحصیلی                                                                          

سمت                                 

نام شرکتتلفن ثابت:                 

 تلفن همراه 

نمابر

                                                                                                                                                Email

                             


آدرس

 
محتوای دوره :

موضوعات قابل ارائه برای برگزاری کارگاه عملی و مشارکت دانش پذیران بشرح زیر خواهد بود:
•    مفاهیم و ساختار مشارکت عمومی خصوصی  PPP
•     چرخه عمر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
•     سیستم قراردادهای BOT ،BOO ،BLT و.........
•    تامین مالی پروژه ای   Project Finance 
•    مدیریت ذینفعان در قرارداد مشارکت عمومی خصوصیPPP
•    راهبری پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی

    آماده سازی و توسعه طرح PPP
    مدیریت ذینفعان در قرارداد مشارکت عمومی خصوصی PPP
    توسعه طرح تجاری و مدلسازی مالی طرح
    راهبری مناقصه PPP و انتخاب سرمایه گذار
    راهبری مدیریت قرارداد  BOT
    مدیریت کیفیت و نظارت بر پیشبرد پروژه
    راهبری خاتمه قرارداد PPP و واگذاری طرح

توانمندیهای کسب شده پس از گذراندن دوره  Learning outcome of the course: 
•    شناخت مفاهیم و ساختار های مشارکت عمومی خصوصی
•    شناخت الزامات یک طرح زیرساختی برای واگذاری در قالب پروژه های PPP
•    شناخت ساختارهای قراردادی و تامین مالی در مشارکت عمومی خصوصی PPP 
•   توانایی ارائه خدمات مشاوره به کارفرمایان و سازمان های دولتی برای پیاده سازی و یا نظارت بر قراردادهایBOT
•    توانایی نظارت و راهبری پروژه هایPPP  و قراردادهای BOT
•    توانایی تعریف و توسعه یک طرح زیرساختی برای واگذاری در قالب پروژه هایPPP
•    توانایی برنامه ریزی و راهبری فرآیند انتخاب سرمایه گذار برای یک پروژه PPP 
•    توانایی نظارت و راهبری قرارداد و ادعاهای سرمایه گذاران در قراردادهای  PPPخلاصه پیشینه مدرس :
دکتر خزائنی دارای دکترای مهندسی و عضو هیات علمی دانشگاه بوده که در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها دارای تالیفات و مقالات متعددی می باشد که در سطح نشریات معتبر بین المللی منتشر و مورد استناد قرار گرفته است ، از جمله کتاب معتبر " راهنمای یونیدو برای توسعه زیرساخت ها با رویکرد  BOT  " که در سال 1388 توسط دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر گردیده است. ایشان مدرس بیش از 1000 ساعت دوره آموزشی حرفه ای در زمینه پروژه های  PPP - BOTو عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه می باشند.

ایشان مشاور بسیاری از شرکت ها و دستگاه های اجرایی فعال در حوزه تامین مالی پروژه ها در بخش خصوصی و بخش عمومی از جمله شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و مهندسی نفت (متن)، شرکت مدیریت هیربدان (بخش خصوصی)، قرارگاه خاتم الانبیا ( ص )، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی، شرکت توسعه اعتماد مبین (بخش خصوصی)، سازمان منطقه آزاد کیش، شهرداری تهران و .... می باشند. دکتر خزائنی از سال 1383 به عنوان مشاورو مدرس در سطح ملی و بین المللی در زمینه تامین مالی پروژه ها مشغول به فعالیت بوده و طرف مشورت برخی از سازمان های قانون گذار و تنظیم کننده مقررات از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز پژوهش های مجلس در این حوزه می باشند.
دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است