جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

🔹نمایشگاه تخصصی: هتل– سرمایه گذاری

طراحی مهندسی و ساخت
🔹نمایشگاه تخصصی: هتل – سرمایه گذاری ، طراحی مهندسی و ساخت

اهداف برگزاری نمایشگاه تخصصی هتل – سرمایه گذاری ، طراحی مهندسی و ساخت :

1-  برقــراری ملاقــات مســولان مراکــزاقامتی ، خدمــات  با  فعالیــن اقتصــادی و ســرمایه گــذاری  در کشور و ســایر کشــورها
2-  جــذب ســرمایه هــای بالقــوه ایرانیــان مقیــم خارج از کشور  
3-  اطلاعــات و تبییــن قوانیــن و مقــررات ســرمایه گذاری  در حوزه های یاد شده
4-  معرفی بخش مختلف از جمله شرکت های طراحی و ساخت مراکز اقامتی و ایجاد ارتباط میان انها
5-  معرفی توانمندی ها و پیشرفت و پتانسیل های موجود و کمک به توسعه اقتصادی پایدار در بخشهای مختلفزمان:5-3/اردیبهشت ماه 98،
محل برگزاری: شهرآفتاب

اطلاعات بیشتر:
http://monirexpo.com/exb-hodecexpo
نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است