سازه

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 کاوش پی خرم جزئیات
2 راه و سازه دیهیم جزئیات
3 تلاش نقش جهان جزئیات
4 پایش پنام پارت جزئیات
5 بربلند نوطرح جزئیات
6 اوژن سازه نگین جنوب جزئیات
7 آب بنا ساز طرح جزئیات
8 مشاورین ایده فرم بنا جزئیات
9 طرح و برنامه دیاکو کاوان جزئیات
10 حرا پویا بندر جزئیات
11 معمار سازه اعلم جزئیات
12  ویستا فراز جزئیات
13 آکام بنای کوشا 88464049 جزئیات
14 نقش محیط 88658335 جزئیات
15 مهرآرازان شهر 88690600 جزئیات
16 لیمان 88529653         جزئیات
17 گونه شناسی بنا 88266190 جزئیات
18 گروه معماران ایران 88367020    جزئیات
19 كاوش معماری جزئیات
20 فرپل 88540722 جزئیات
21 طرح و تعاون 22345115 جزئیات
22 طاق و پایه 88962075 جزئیات
23 شهر راز پارت 32462263 جزئیات
24 سی تک 88198235  جزئیات
25 سرزمین 88737989 جزئیات
26 سبك آفرینان مهندسی نو(سامو) 88341474  جزئیات
27 سانو 88770173 جزئیات
28 ساختار سنج آذر 36662080     جزئیات
29 دریا خاك پی 28164347 جزئیات
30 تینا فرآیند 88938724 جزئیات
31 تهران شالوده 88516778 جزئیات
32 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 22636434 جزئیات
33 توان 22010206 جزئیات
34 تدبیر صنعت 88642414         جزئیات
35 پی کده 88229025 جزئیات
36 پل رود 53831 جزئیات
37 پژوهش 22901851 جزئیات
38 پایادژ 44800589       جزئیات
39 پایاب طرح 22550621     جزئیات
40 پالار دژ تهران 88760604  جزئیات
41 ایران بن 88875460  جزئیات
42 اركان پویش 22023520 جزئیات
43 هامون 22292257 جزئیات
44 نواندیش ساختمان 88570043     جزئیات
45 مهندسی و مدیریت تخصیص پارس 88300242 جزئیات
46 مهندسان کارداش مشاور 26204510 جزئیات
47 کوتوال 22211232     جزئیات
48 فن و تدبیر تاو 33620451 جزئیات
49 فرداد طرح پارس 36306156    جزئیات
50 فربوم شهر پارس 36335051 جزئیات
51 فربد مشاور 88984868     جزئیات
52 فراسازان هنداسه 77137300     جزئیات
53 فرا تحقیق سپاهان 33931074 جزئیات
54 طرح و ساخت شمس العماره 36289737 جزئیات
55 طرح بامداد 88058840 جزئیات
56 طازند 22649519 جزئیات
57 شهران سازه 88613717 جزئیات
58 شالوده سازان شبکه 22923690 جزئیات
59 شارین سازه 88998278 جزئیات
60 سیویار 88336847 جزئیات
61 سدره سازه پارس 88338884         جزئیات
62 رونین 88052006     جزئیات
63 سازیان 88352234 جزئیات
64 سازه های بلند پایه جهان 88067191 جزئیات
65 سازه های بلند ایران(سبا) 88885995     جزئیات
66 سازه اندیشان پویا 32225685 جزئیات
67 ساختار متین اندیش 88580064 جزئیات
68 راه و ساختمان برآوردسازه مازند 33250922 جزئیات
69 راهسازه پل 22141574 جزئیات
70 خدمات مدیریت ایرانیان 88937491 جزئیات
71 تهران محاسب 88024055 جزئیات
72 تدبیر ساحل پارس 44049288 جزئیات
73 تاق شیب شار گستر 37224144     جزئیات
74 پروژه ساز 88493001 جزئیات
75 پایا فن آوران سازه 88108390 جزئیات
76 پارس اسلوب 26201860 جزئیات
77 بهینه ساز دژار 26209704  جزئیات
78 بهسازه اندیشان آریا 22887051        جزئیات
79 بنیان طرح مازند 33394920     جزئیات
80 باورد طرح 22430804 جزئیات
81 ایمن سازه فدک 88376040 جزئیات
82 ایستا گویا 22074540 جزئیات
83 اندیشه سازان صنعتی پارس 88108776 جزئیات
84 اندیشگران سپهر آرا 88757803     جزئیات
85 ارگ و آشیانه البرز 32711515     جزئیات
86 ارش سازه غرب 33343018 جزئیات
87 آیین تدبیر 88898311 جزئیات
88 آیگان 88198190 جزئیات
89 آیسان دیسمان 37238193 جزئیات
90 آیت پی 32238575     جزئیات
91 آونگ سازه 26412523 جزئیات
92 آوند طرح 88887028            جزئیات
93 آوند برزین ٨٨۴٣٢٣٣٩           جزئیات
94 آروین بنا 32396921           جزئیات
95 آرمه طرح اسپیدان 36736481          جزئیات
96 آتی شهر 22023471 جزئیات
97 آتون پارت 33323004 جزئیات
98 آتاوا 22363105 جزئیات
99 آبان طرح 88574811 جزئیات
100 آباد 33729071     جزئیات
101 آبا آژیانه آباد 33726759 جزئیات
102 آتک 82449   جزئیات
103 سازه 88739924  جزئیات
104 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
105 عمران محیط زیست 02188046686 جزئیات
106 طرح و اجرای کاسون 02188542889    جزئیات
107 بندآب 02122037181      جزئیات
108 نوی 02188190975 جزئیات
109 سی سخت ٨٨٠۵۵٨۶١         جزئیات
110 بنیان 02126211824    جزئیات
111 ایستا بن 02188025774 جزئیات
112 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
113 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
114 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات
115 سازه پردازی ایران 02182473000  جزئیات
116 پویا طرح پارس 02188015040 جزئیات