سازه

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 آکام بنای کوشا 88464049 جزئیات
2 نقش محیط 88658335 جزئیات
3 مهرآرازان شهر 88690600 جزئیات
4 لیمان 88529653         جزئیات
5 گونه شناسی بنا 88266190 جزئیات
6 گروه معماران ایران 88367020    جزئیات
7 كاوش معماری جزئیات
8 فرپل 88540722 جزئیات
9 طرح و تعاون 22345115 جزئیات
10 طاق و پایه 88962075 جزئیات
11 شهر راز پارت 32462263 جزئیات
12 سی تک 88198235  جزئیات
13 سرزمین 88737989 جزئیات
14 سبك آفرینان مهندسی نو(سامو) 88341474  جزئیات
15 سانو 88770173 جزئیات
16 ساختار سنج آذر 36662080     جزئیات
17 دریا خاك پی 28164347 جزئیات
18 تینا فرآیند 88938724 جزئیات
19 تهران شالوده 88516778 جزئیات
20 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 22636434 جزئیات
21 توان 22010206 جزئیات
22 تدبیر صنعت 88642414         جزئیات
23 پی کده 88229025 جزئیات
24 پل رود 53831 جزئیات
25 پژوهش 22901851 جزئیات
26 پایادژ 44800589       جزئیات
27 پایاب طرح 22550621     جزئیات
28 پالار دژ تهران 88760604  جزئیات
29 ایران بن 88875460  جزئیات
30 اركان پویش 22023520 جزئیات
31 هامون 22292257 جزئیات
32 نواندیش ساختمان 88570043     جزئیات
33 مهندسی و مدیریت تخصیص پارس 88300242 جزئیات
34 مهندسان کارداش مشاور 26204510 جزئیات
35 کوتوال 22211232     جزئیات
36 فن و تدبیر تاو 33620451 جزئیات
37 فرداد طرح پارس 36306156    جزئیات
38 فربوم شهر پارس 36335051 جزئیات
39 فربد مشاور 88984868     جزئیات
40 فراسازان هنداسه 77137300     جزئیات
41 فرا تحقیق سپاهان 33931074 جزئیات
42 طرح و ساخت شمس العماره 36289737 جزئیات
43 طرح بامداد 88058840 جزئیات
44 طازند 22649519 جزئیات
45 شهران سازه 88613717 جزئیات
46 شالوده سازان شبکه 22923690 جزئیات
47 شارین سازه 88998278 جزئیات
48 سیویار 88336847 جزئیات
49 سدره سازه پارس 88338884         جزئیات
50 رونین 88052006     جزئیات
51 سازیان 88352234 جزئیات
52 سازه های بلند پایه جهان 88067191 جزئیات
53 سازه های بلند ایران(سبا) 88885995     جزئیات
54 سازه اندیشان پویا 32225685 جزئیات
55 ساختار متین اندیش 88580064 جزئیات
56 راه و ساختمان برآوردسازه مازند 33250922 جزئیات
57 راهسازه پل 22141574 جزئیات
58 خدمات مدیریت ایرانیان 88937491 جزئیات
59 تهران محاسب 88024055 جزئیات
60 تدبیر ساحل پارس 44049288 جزئیات
61 تاق شیب شار گستر 37224144     جزئیات
62 پروژه ساز 88493001 جزئیات
63 پایا فن آوران سازه 88108390 جزئیات
64 پارس اسلوب 26201860 جزئیات
65 بهینه ساز دژار 26209704  جزئیات
66 بهسازه اندیشان آریا 22887051        جزئیات
67 بنیان طرح مازند 33394920     جزئیات
68 باورد طرح 22430804 جزئیات
69 ایمن سازه فدک 88376040 جزئیات
70 ایستا گویا 22074540 جزئیات
71 اندیشه سازان صنعتی پارس 88108776 جزئیات
72 اندیشگران سپهر آرا 88757803     جزئیات
73 ارگ و آشیانه البرز 32711515     جزئیات
74 ارش سازه غرب 33343018 جزئیات
75 آیین تدبیر 88898311 جزئیات
76 آیگان 88198190 جزئیات
77 آیسان دیسمان 37238193 جزئیات
78 آیت پی 32238575     جزئیات
79 آونگ سازه 26412523 جزئیات
80 آوند طرح 88887028            جزئیات
81 آوند برزین ٨٨۴٣٢٣٣٩           جزئیات
82 آروین بنا 32396921           جزئیات
83 آرمه طرح اسپیدان 36736481          جزئیات
84 آتی شهر 22023471 جزئیات
85 آتون پارت 33323004 جزئیات
86 آتاوا 22363105 جزئیات
87 آبان طرح 88574811 جزئیات
88 آباد 33729071     جزئیات
89 آبا آژیانه آباد 33726759 جزئیات
90 آتک 82449   جزئیات
91 سازه 88739924  جزئیات
92 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
93 عمران محیط زیست 02188046686 جزئیات
94 طرح و اجرای کاسون 02188542889    جزئیات
95 بندآب 02122037181      جزئیات
96 نوی 02188190975 جزئیات
97 سی سخت ٨٨٠۵۵٨۶١         جزئیات
98 بنیان 02126211824    جزئیات
99 ایستا بن 02188025774 جزئیات
100 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
101 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
102 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات
103 سازه پردازی ایران 02182473000  جزئیات
104 پویا طرح پارس 02188015040 جزئیات