صنایع

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 طرح و ساخت بینا 22566074     جزئیات
2 سامان انرژی اصفهان 37764844     جزئیات
3 تهران رایمند 88713941     جزئیات
4 بنیاد صنعتی ایران ٨٨٨٢۵۵۴٢ جزئیات
5 ایتوك ایران 22431390     جزئیات
6 آریا پیشرو قرن ٢٢۶١١٠٧٠        جزئیات
7 نماد مبتكر 86015070 جزئیات
8 مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش 88352570 جزئیات
9 مدیریت و مهندسی آگاهان 88955501 جزئیات
10 قندكوشا 22253160 جزئیات
11 فرآیند نوآوری مواد 88610154 جزئیات
12 طرح و ساخت نگر اندیش 88511455  جزئیات
13 طراحی صنعتی ایران 22761131 جزئیات
14 سامان پژوهان نام آور 88655463 جزئیات
15 خدمات مهندسی پارس سیمان صنعت 22653318 جزئیات
16 تارا طرح 88337394 جزئیات
17 پویا پرتو طرح 88401286 جزئیات
18 پولاد 88020254     جزئیات
19 پارت مكانیك فروزان ٢٢٨۶٨١۶٢ جزئیات
20 بنیاد صنعت 88050549     جزئیات
21 برسو 87700877 جزئیات
22 ایستا ٨٨٨٢٠٣۴٢ جزئیات
23 ایجاد صنایع ایران ٨٨٧٠١۴۴٢ جزئیات
24 ایتسن 88754031     جزئیات
25 آماتیس رابین 88506608 جزئیات
26 آسه صنعت 88504630 جزئیات
27 آرون جوش صنعت 44138757 جزئیات
28 تكنولوژی و طراحی ایران 88753053        جزئیات
29 پارسیکان ایران جزئیات
30 ناموران 22231620 جزئیات
31 نارگان 30 ـ 88914926   جزئیات
32 گسترش ساخت سازه 88740507 جزئیات
33 كاهنربا 88729101 ـ 88722126 ـ 88724221 جزئیات
34 فرآیند سازان انرژی 88264018    جزئیات
35 طرح و تبدیل 74 ـ 88103173 جزئیات
36 سازه 88739924  جزئیات
37 دریا پالا انرژی 9 ـ 22911290 جزئیات
38 انرشیمی 02188618711    جزئیات
39 انرژی و صنعت 021٨٨٨۵٠٠٢٢           جزئیات
40 طرح و نظارت 88961491         جزئیات
41 طرح صنعت 02188562790    جزئیات
42 صنعتی نوها 02122691060        جزئیات
43 صنعتی رعدان 021٨٨٧٧۵٣۴٢         جزئیات
44 سی سخت ٨٨٠۵۵٨۶١         جزئیات
45 زاویر 02188032054 جزئیات
46 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات
47 اوج پژوهش صنعت 10 ـ 02188323100  جزئیات