مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 پی سنگ 22901409 جزئیات
2 طرح و ساخت بینا 22566074     جزئیات
3 تهران رایمند 88713941     جزئیات
4 ایتوك ایران 22431390     جزئیات
5 آریا پیشرو قرن ٢٢۶١١٠٧٠        جزئیات
6 هیرگان انرژی 88062070     جزئیات
7 هامون گستر صنعت 88534673 جزئیات
8 پارسیکان ایران جزئیات
9 ناموران 22231620 جزئیات
10 نارگان 30 ـ 88914926   جزئیات
11 مهندسی و توسعه انرژی پایدار 88319541 ـ 88319344 ـ 88329454 جزئیات
12 گسترش ساخت سازه 88740507 جزئیات
13 فرآیند سازان انرژی 88264018    جزئیات
14 طرح و مدیریت اجرا 88613560   جزئیات
15 طرح و تبدیل 74 ـ 88103173 جزئیات
16 طرح و پالایش 88718944 جزئیات
17 سازه 88739924  جزئیات
18 دریا پالا انرژی 9 ـ 22911290 جزئیات
19 دریا پالا 26421410 (6 خط)  جزئیات
20 چگالش 7 ـ 88804771  جزئیات
21 تدبیر و فن آسیا 5 ـ 88612173   جزئیات
22 پرآور 28147300 جزئیات
23 پترو فرآیند انرژی 7 ـ 88613495 و 88032510  جزئیات
24 پترو فرآیند آریا 88544345 ـ 88534843     جزئیات
25 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
26 انرشیمی 02188618711    جزئیات
27 انرژی و صنعت 021٨٨٨۵٠٠٢٢           جزئیات
28 طرح صنعت 02188562790    جزئیات
29 هندسه پارس 02188337455    جزئیات