مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 ناموران پژوهش و توسعه جزئیات
2 مهندسی و ساختمان سامان پارس پویش جزئیات
3 مشاوران انرژی تهران جزئیات
4 توسعه صنعت انرژی هرمزان جزئیات
5 پترو پاوان جزئیات
6 پترو آذر پاد جزئیات
7 احداث­ کارخانجات شیمیایی و نصب کارا تجهیز طرح(اکشن) جزئیات
8 مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی جزئیات
9 پی سنگ 22901409 جزئیات
10 طرح و ساخت بینا 22566074     جزئیات
11 تهران رایمند 88713941     جزئیات
12 ایتوك ایران 22431390     جزئیات
13 آریا پیشرو قرن ٢٢۶١١٠٧٠        جزئیات
14 هیرگان انرژی 88062070     جزئیات
15 هامون گستر صنعت 88534673 جزئیات
16 پارسیکان ایران جزئیات
17 ناموران 22231620 جزئیات
18 نارگان 30 ـ 88914926   جزئیات
19 مهندسی و توسعه انرژی پایدار 88319541 ـ 88319344 ـ 88329454 جزئیات
20 گسترش ساخت سازه 88740507 جزئیات
21 فرآیند سازان انرژی 88264018    جزئیات
22 طرح و مدیریت اجرا 88613560   جزئیات
23 طرح و تبدیل 74 ـ 88103173 جزئیات
24 طرح و پالایش 88718944 جزئیات
25 سازه 88739924  جزئیات
26 دریا پالا انرژی 9 ـ 22911290 جزئیات
27 دریا پالا 26421410 (6 خط)  جزئیات
28 چگالش 7 ـ 88804771  جزئیات
29 تدبیر و فن آسیا 5 ـ 88612173   جزئیات
30 پرآور 28147300 جزئیات
31 پترو فرآیند انرژی 7 ـ 88613495 و 88032510  جزئیات
32 پترو فرآیند آریا 88544345 ـ 88534843     جزئیات
33 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
34 انرشیمی 02188618711    جزئیات
35 انرژی و صنعت 021٨٨٨۵٠٠٢٢           جزئیات
36 طرح صنعت 02188562790    جزئیات
37 هندسه پارس 02188337455    جزئیات