مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 توسعه صنعت انرژی هرمزان جزئیات
2 پترو پاوان جزئیات
3 پترو آذر پاد جزئیات
4 احداث­ کارخانجات شیمیایی و نصب کارا تجهیز طرح(اکشن) جزئیات
5 مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی جزئیات
6 پی سنگ 22901409 جزئیات
7 طرح و ساخت بینا 22566074     جزئیات
8 تهران رایمند 88713941     جزئیات
9 ایتوك ایران 22431390     جزئیات
10 آریا پیشرو قرن ٢٢۶١١٠٧٠        جزئیات
11 هیرگان انرژی 88062070     جزئیات
12 هامون گستر صنعت 88534673 جزئیات
13 پارسیکان ایران جزئیات
14 ناموران 22231620 جزئیات
15 نارگان 30 ـ 88914926   جزئیات
16 مهندسی و توسعه انرژی پایدار 88319541 ـ 88319344 ـ 88329454 جزئیات
17 گسترش ساخت سازه 88740507 جزئیات
18 فرآیند سازان انرژی 88264018    جزئیات
19 طرح و مدیریت اجرا 88613560   جزئیات
20 طرح و تبدیل 74 ـ 88103173 جزئیات
21 طرح و پالایش 88718944 جزئیات
22 سازه 88739924  جزئیات
23 دریا پالا انرژی 9 ـ 22911290 جزئیات
24 دریا پالا 26421410 (6 خط)  جزئیات
25 چگالش 7 ـ 88804771  جزئیات
26 تدبیر و فن آسیا 5 ـ 88612173   جزئیات
27 پرآور 28147300 جزئیات
28 پترو فرآیند انرژی 7 ـ 88613495 و 88032510  جزئیات
29 پترو فرآیند آریا 88544345 ـ 88534843     جزئیات
30 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
31 انرشیمی 02188618711    جزئیات
32 انرژی و صنعت 021٨٨٨۵٠٠٢٢           جزئیات
33 طرح صنعت 02188562790    جزئیات
34 هندسه پارس 02188337455    جزئیات