آسارا آب

  • مدیر عامل: آقای محمود ارحمی
  • خیابان کارگر(امیرآباد) شمالی ـ خیابان دهم(صادقی) ـ شماره 43
  • تلفن: ٨٨۶٣١٩۵۴ ـ ٨٨۶٣١٩۴٢ فاکس: ٨٨۶٣٠٩٣٩
  • Email:  info@asarab.com
  • Web:  www.asarab.com