آمود راه

  • مدیر عامل : آقای اسماعیل مداحی
  • میدان آرژانتین ـ خیابان زاگرس ـ خیابان بیست و نهم ـ شماره 10
  • تلفن: 88642160
  • فاكس: 88642215
  • Email:  info@amoodrah.com
  • Web:  www.amoodrah.com