انرشیمی

  • مدیر عامل: آقای باقر فرجی انزابی
  • خیابان آرارات ـ خیابان آفتاب ـ خیابان ماهتاب ـ شماره 1 ـ طبقه اول
  • تلفن: 88618711
  • فاكس: 88618714
  • Email:  info@enerchimi.com
  • Web:  www.enerchimi.com