بارمان فناوران پارس

  • مدیر عامل: آقای محمدرضا سلیمی
  • خیابان دولت ـ خیابان سنجابی ـ کوچه میرفرشی ـ شماره 36 ـ طبقه اول
  • تلفن و فاكس: 22576797
  • Email:  info@barmaance.com
  • Web:  www.barmaance.com