بندآب

  • مدیر عامل: آقای محمدرضا عسكری
  • خیابان ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ خیابان کاج آبادی ـ شماره 83
  • تلفن: 200 ـ 22037181
  • فاکس: 22051179
  • Email:  lib@bandab.com
  • Web:  www.bandab.com