خاك بافت

  • مدیر عامل: آقای علی صفائی قهینوئی
  • خیابان شریعتی ـ بالاتر از میرداماد ـ كوچه فلسفی ـ شماره 9 ـ طبقه 2 ـ واحد 3،4
  •  تلفن: 1 ـ 22920470
  •  تلفن و فاکس: ٢ ـ ٢٢٢۶۴٠٠١
  • Email:  info@khakbaft.com
  • Web:  www.khakbaft.com