سازه پردازی ایران

  • مدیر عامل: آقای مسعود زرین­قلم
  • بزرگراه كردستان ـ بلوار ابطحی(خیابان بیستم) ـ شماره ۶
  • تلفن:  82473000
  • فاكس: 88632190
  • Email:  info@sazehpardazi.com
  • Web:  www.sazehpardazi.com