سازه

  • مدیر عامل: آقای بابک امیرانی
  • خیابان بهشتی ـ خیابان سرافراز(دریای نور) ـ شماره 31
  • تلفن: 88739924
  • فاكس: 88733803
  • Email:  info@sazeh.co.ir