ستیران

  • مدیر عامل: آقای عبدالکریم خواجه موگهی
  • ونک ـ خیابان شهربانویی ـ خیابان عرفی شیرازی ـ شماره 27
  • تلفن: 88050150                    فاكس: 88050151
  • Email:  info@scetiran.com
  • Web:   www.scetiran.com