صنعت و مدیریت ایران

  • مدیر عامل: آقای محسن فراکش
  • خیابان قائم مقام فراهانی ـ نرسیده به میدان شعاع ـ شماره 114
  • تلفن: ٨8٨٣٣١٢۶ ـ ٨8٨۴٢٢۶٧ ـ ٨8٨۴٢٢٧١     فاكس: ٨8٣٠٨۶۶٠
  • Email:  info@smi.co.ir
  • Web:  www.smi.co.ir