طرح و پالایش

  • مدیر عامل: آقای فرامرز ذوالریاستین
  • خیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان آزادگان ـ شماره ١٣
  • تلفن: 88718944                    فاكس: 88712703
  • Email:  info@tarhopalayesh.com
  • Web:  www.tarhopalayesh.com