عمران طرح البرز

مدیر عامل: خانم بهاره ربیعی

ساری ـ خیابان رودکی ـ کوچه یاس ـ ساختمان آذر

تلفن: 33605085    فاكس: 33605084

Email:  omrantarh@yahoo.com

Web:  www.otaco.ir