مدیسه سامان

  • مدیر عامل: آقای فرهاد مؤذنی
  • خیابان ولیعصر ـ روبروی خیابان فاطمی ـ خیابان عبده ـ شماره 55 ـ طبقه سوم ـ واحد 11
  • تلفن: 88902250
  • فاکس: 88902036
  • Email:  mediseh_saman@yahoo.com
  • Web:  www.mediseh-saman.com