مشارا

  • مدیر عامل: آقای حامد رشیدی
  • یوسف­آباد ـ خیابان فتحی شقاقی ـ بین اسدآبادی و چهل­ستون ـ شماره47 ـ طبقه سوم
  • تلفن: ۵٠ ـ ٨٨٧٠٣٣۴٨
  • فاكس: ٨٨۵۵٠٧۶٣
  • Email:  info@moshara.co.ir
  • Web:  www.moshara.co.ir