مونیت

  • مدیر عامل: آقای روبرت آبرامیان
  • خیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان گلریز ـ كوچه گودرز ـ شماره 16 ـ طبقه دوم
  • تلفن: ۶ ـ ٨8٨۴۴٨٣۴ و ٨ ـ ٨8٣٠٩١۵٧
  • فاكس: ٨8٨٢٠١٣۴
  • Email:  monit_co@yahoo.com
  • Web:  www.monit-co.com