نوی

  • مدیر عامل: آقای مجید شجیعی
  • خیابان ولیعصر ـ بالاتر از ظفر ـ بلوار اسفندیار ـ  شماره 28
  • تلفن: 88784277 ـ 88190975
  • فاكس: ٨٨۶۵٠۵٣۵
  • Email:  noico@chmail.ir
  • Web:  www.noi-eng.com