پارس كنسولت

  • مدیر عامل: آقای هرمزد رامینه
  • خیابان کریمخان زند ـ خیابان عضدی(آبان جنوبی) ـ شماره 1/7
  • تلفن: 9 ـ ٨٨٨٠١١٠3
  • فاكس: ٨٨٨٠١١١٠
  • Email:  pec@parsconsult.co.ir
  • Web:  www.parsconsult.co.ir