پژوهاب شرق

  • مدیر عامل: آقای حسین فرنوش
  • مشهد ـ بلوارفردوسی ـ خیابان مهدی ـ بین مهدی 4 و 6 ـ شماره 64
  • تلفن: 7 ـ 37648636
  • فاكس: 37681972
  • Email:   info@pazhouhabshargh.com
  • Web:  www.pazhouhabshargh.com