چگالش

  • مدیر عامل: آقای محمدرضا افشار طارمی
  • خیابان مطهری ـ خیابان لارستان ـ كوچه مجلسی ـ شماره 2
  • تلفن: 7 ـ 88804771              فاكس: ٨٨٨٠۴٧٧٨
  • Email:  info@chagalesh.com
  • Web:  www.chagalesh.com