یکم

  • مدیر عامل: آقای حسن شنطیا
  • میدان ولیعصر ـ خیابان مظفر شمالی ـ شماره 133
  • تلفن: 82116666
  • فاكس: 88903815
  • Email:  info@yekom.com
  • Web:  www.yekom.com