پس از جلسات کارشناسی و نامه‌نگاری‌های متعدد جامعه مهندسان مشاور ایران، در نامه دبیر شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی، مهندس نجفی عرب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، آقای میرهاشم موسوی مطرح شد: توقف بخشنامه شماره 1426/ 1402/ 1000 در محاسبه گردش حساب های شرکت های مهندس مشاور    دریافت فایل نامه : 1402-2106

تاریخ :

توقف بخشنامه

 پس از جلسات کارشناسی و نامه‌نگاری‌های متعدد جامعه مهندسان مشاور ایران، در نامه دبیر شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی، مهندس نجفی عرب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، آقای میرهاشم موسوی مطرح شد:

توقف بخشنامه شماره 1426/ 1402/ 1000
در محاسبه گردش حساب های شرکت های مهندس مشاور

 

 دریافت فایل نامه : 1402-2106