پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور، به استعلام انجام شده از سوی مهندسان مشاور بندآب با موضوع حق الزحمه خدمات مهندسی ارائه شده در مرحله سوم (نظارت) در رابطه با وقوع حوادث قهریه و بازگرداندن کارها به حالت اولیه (قبل از وقوع) و دوباره‌کاری‌های مربوطه در ادامه درج می‌شود.    

تاریخ :

حق‌الزحمه خدمات نظارت در شرایط وقوع حوادث قهریه

 

پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور، به استعلام انجام شده از سوی مهندسان مشاور بندآب با موضوع حق الزحمه خدمات مهندسی ارائه شده در مرحله سوم (نظارت) در رابطه با وقوع حوادث قهریه و بازگرداندن کارها به حالت اولیه (قبل از وقوع) و دوباره‌کاری‌های مربوطه در ادامه درج می‌شود.