🔹بخشنامه: ضوابط ارائه خدمات مديريت طرح   اين دستورالعمل جايگزين شرح عمومی خدمات مديريت طرح در صنعت احداث (براي اجرای طرح های غير صنعتی)موضوع بخشنامه شماره 860296 / 95 مورخ 2 / 9 / 95 و دستورالعمل شماره 919485 / 101 مورخ 21 / 10 / 83 موضوع بخشنامه انتخاب و ارجاع كار به واحدهای […]

تاریخ :

ضوابط ارائه خدمات مديريت طرح

🔹بخشنامه: ضوابط ارائه خدمات مديريت طرح

 

اين دستورالعمل جايگزين شرح عمومی خدمات مديريت طرح در صنعت احداث (براي اجرای طرح های غير صنعتی)موضوع بخشنامه شماره 860296 / 95 مورخ 2 / 9 / 95 و دستورالعمل شماره 919485 / 101 مورخ 21 / 10 / 83 موضوع بخشنامه انتخاب و ارجاع كار به واحدهای خدمات مديريت طرح خواهد بود.

 

دریافت متن بخشنامه : 1401-541371