نامه به مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی موضوع: اجرای مفاد بخشنامه تنقیج درباره عمیات اجرایی مشترک مقاطعه‌کاران

تاریخ :

نامه به مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

نامه به مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: اجرای مفاد بخشنامه تنقیج درباره عمیات اجرایی مشترک مقاطعه‌کاران